ORDBOG

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø

A

Analfabetisme

Analfabetisme betyder, at folk ikke kan læse og skrive

Atmosfære

Luften uden om et himmel-legeme. Jordens atmosfære består især af kvælstof (78 %) og ilt (21 %). Den sidste del består af en række forskellige luftarter.

En af de mest kendte er kuldioxid (CO2), men den udgør kun 0,03 %. Af andre luftarter kan nævnes argon, svovl-dioxid, ammoniak og ozon. Atmosfæren indeholder også vanddamp og støvpartikler. Atmosfæren standser de farligste stråler fra solen og holder på varmen om natten. Atmosfæren er derfor vigtig for livet på jorden.

B

Befolkningstæthed

Antallet af mennesker pr km2

Biobrændsel

Biobrændsel eller biobrændstof er brændstoffer, der stammer fra biologisk materiale, der har ”levet for nylig.” Det er det der gør dem forskellige fra fossilt brændsel. Fossile brændstoffer er biologisk materiale, som er mange millioner år gammelt.

Biobrændsel kan fx være flis, biodiesel, bioolie eller bioethanol. For 60% af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i deres hverdag. I fremtiden er det beregnet, at omtrent 25% af verdens energibehov skal kunne dækkes af biobrændsel.

Biodiversitet

Hvis man deler ordet op, så bliver det nemmere at forstå, hvad det betyder. Ordet bio kommer fra det græske ord bios og betyder liv – og ordet diversitet kommer fra det latinske ord diversus og betyder forskelligartet.

Så det svære ord biodiversitet betyder altså, at der er mange forskellige arter af liv. Man kunne også sige, at der var stor variation i den levende natur. Det gælder både arter, men også økosystemer.

Bistand

Bistand betyder hjælp og kan gives som udviklingsbistand og humanitær bistand.

Udviklingsbistand er bistand givet af de rige lande til udviklingslande. Pengene gives som støtte til økonomisk udvikling og har til formål at fjerne fattigdom på langt sigt.

Humanitær bistand gives ofte, hvis der opstår en akut krise i et land, fx tørke, krig, oversvømmelser. Humanitær bistand gives ofte af NGO’er (se ordbog) som samler penge ind til et bestemt formål (ex. sult-katastrofer på Afrikas Horn).

BNI

BNI betyder Bruttonationalindkomst.

Når man skal finde det tal, kigger man først på landets BNP. Derefter lægger man indkomster tjent af danskere i udlandet til.  Og man trækker indkomster, tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet, fra Så har man et lands BNI.

BNP

BNP betyder Bruttonationalprodukt.

Tallet viser værdien af alle varer og tjenester, som produceres i et land i løbet af et år. Man kan bruge tallet til at sammenligne alle lande i verden i forhold til, om de er rige eller fattige.

Nogle gange viser man også BNP pr. indbygger. Så dividerer man det samlede BNP med antallet af mennesker i landet. Når man gør det, får man et gennemsnit. Så man skal huske, at når man ser tallet for BNP pr. indbygger, så kender man ikke de store forskelle, der kan være på rige og fattige i det enkelte land.

Breddegrad

Bredde- og længdegrader er de cirkler, som bruges til at dele jordkloden op. Systemet gælder alle steder i verden. Breddegraderne går fra øst til vest, parallel med Ækvator, som ligger ved 0º. Polerne ligger ved 90º. Der er lige stor afstand mellem alle breddegrader

Man bruger graderne til nøjagtigt at beskrive et steds beliggenhed. Fx ligger København ved 55º nordlig bredde og 12º østlig længde. Mens Melbourne i Australien ligger ved 37º sydlig bredde og 144º østlig længde.

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling betyder, at der ikke forbruges flere ressourcer, end at fremtidige generationer har samme mulighed for at skaffe sig de samme goder, som vi har nu.

Børnedødelighed

Antal børn der dør, inden de bliver 5 år

C

Cirkeldiagram

Et cirkeldiagram er en metode til grafisk at vise en procentfordeling.

Civile rettigheder

Civile rettigheder er individets ret til at bo, hvor det har lyst til, retten til at have et privatliv, retten til religionsfrihed og frihed fra tortur. De civile rettigheder er tæt knyttet til menneskerettighederne. Civile rettigheder bliver nogle gange udtrykt som et tal mellem 1-7, hvor 1 er fuld frihed og 7 en lille grad af frihed. 

CO2

Det kemiske stof, CO2 (også kaldet carbondioxid) er en drivhusgas og samtidig en atmosfærisk luftart. CO2 består at molekyler, som er bygget op af et kul-atom og 2 oxygen-atomer (ilt).

CO2 kommer fra afbrænding af materiale, der indeholder kulstof som fossile brændstoffer og andet organisk materiale. CO2 bliver også dannet ved gæringsprocesser (gær får brød til at hæve ved at gær omdanner sukkerstoffer til CO2) og bliver udåndet af dyr og mennesker. Et menneske udånder cirka 45 liter CO2 - det svarer til 900 gram CO2 pr dag.

CO2 neutral

Når et materiale er CO2 neutralt, betyder det, at materialet ikke danner mere CO2 , når det afbrændes, end hvis det var blevet nedbrudt naturligt. Når fx kornet gror på marken, så bruger det CO2 til at vokse. Det CO2 bliver så lagret i halmen. Når hamlen brændes af,  bliver CO2 frigivet igen. Næste år, når kornet gror på marken, så bliver den samme mængde CO2 optaget af planterne igen. Det vil sige, at det er en lukket proces.

COP 15

COP 15 blev afholdt i København i december 2009. Det var det møde, vi kaldte klimatopmødet. Her havde mange håbet på en fast aftale mellem alle verdens lande. Men så langt nåede man ikke. Der var mange uenigheder. COP står for Conference of Parties. Læs mere under punktet - klimaaftaler.

Cyklon

Cyklon er det samme som en orkan. Orkaner kaldes noget forskelligt i de forskellige verdensdele. I Nordamerika kaldes de for hurricanes, i Sydøstasien hedder de tyfoner og i Afrika kaldes de cykloner. Tropiske orkaner opstår omkring Ækvator, hvis havvandet får en temperatur på mindst 27º C.

D

Dakar-målene

I april 2000 afholdt FN et topmøde om uddannelse i Dakar i Senegal. Uddannelse kom på verdens dagsorden. Deltagere fra 164 lande mødtes og skrev under på Dakar Erklæringen hvor de forpligtigede sig til at sørge for ’Uddannelse for Alle’ inden år 2015. Her er de seks Dakar-mål:
 

 • TILBUD TIL DE YNGSTE.
 • ALLE BØRN I SKOLE.
 • UDDAN UNGE OG VOKSNE.
 • HALVÉR ANALFABETISMEN.
 • PIGER I SKOLE.
 • GOD KVALITET I UNDERVISNINGEN.

Dige

Et dige er en vold eller mur, der bygges for at undgå oversvømmelse. Diger bygges ud mod kyster og langs floder og vandløb, hvor vandstanden ikke er stabil.

Drivhuseffekt

Når solen skinner på jorden, varmes den op. Det sker ved, at jordoverfladen absorbere lyset og omdanner det til varme. Varmen bliver skudt væk fra jorden igen ud mod rummet, men bliver holdt tilbage af skyer og visse luftarter – de såkaldte drivhusgasser. Varmen bliver sendt tilbage mod jorden, og det betyder, at vores atmosfære varmes op.

Den globale opvarmning kaldes for drivhuseffekten, fordi den kan sammenlignes med det, der sker i et almindeligt drivhus i haven. Lys er kortbølget og kan trænge gennem glasset, mens varmestråling er langbølget og ikke kan trænge ud gennem glasset igen. En af de mest kendte drivhusgasser er CO2 (kuldioxid).
 

Drivhusgasser

Fælles navn for de luftarter, der giver drivhus-effekt. Drivhusgasserne opsuger varmestrålingen fra jordens overflade og virker som et isolerende lag. Det betyder, at jo højere koncentrationen af drivhusgasser er i atmosfæren, jo mere isolerer de, og jo varmere bliver der på jorden.

Drivhusgasserne er vanddamp, kuldioxid, metan, freon, lattergas og den ozon, der findes i de lavere luftlag.
Mennesker producerer store mængder af disse luftarter.

E

Eksport

Eksport er de varer, et land sælger til andre lande.

Energimærkning

EU har en tvungen ordning for energimærkning, der gælder for hårde hvidevarer og elpærer. Den viser på en skala fra A til G, hvor effektivt apparatet er. A-mærkede apparater har det laveste energiforbrug inden for den enkelte gruppe. For køleskabe og frysere findes også A+ og A++.

Enzymer

Enzymer er mikroorganismer – de fleste af dem er proteiner. Enzymer findes i alle levende organismer, også i kroppen. Et enzym kan kun én ting. Det er fx et bestemt enzym, der puttes i vaskepulver, for at opløse snavset på tøjet. Et andet eksempel er enzymet lysozym. Det er et enzym, der findes i spyttet i munden og kan dræbe bakterier.

Enzymer sørger for, at det arbejde (biokemiske processer), der foregår i en levende organisme, går hurtigere. Uden enzymerne ville det gå så langsomt, at livet ikke kunne opretholdes.

EU

EU betyder Den europæiske Union. Det er et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 medlemslande. Danmark er medlem af EU.

F

Fattigdomsgrænse

Den generelle fattigdomsgrænse er fastsat af Verdensbanken (se ordbog), den er 1,25 dollars (ca. 8 kr.) om dagen for lande med lave indkomster og 2,15 dollars (ca. 13 kr.) for lande med middelstore indkomster.

FN

FN er en forkortelse for De Forenede Nationer. FN består af 191 selvstændige stater.

FN's vigtigste opgaver er:

 • At bevare fred verden over.
 • At skabe fredelige forhold mellem landene.
 • At forbedre levevilkår for fattige mennesker, bekæmpe sult og sygdomme og afskaffe analfabetisme.
 • At fremme respekten for det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder og friheder (menneskerettigheder).
 • At arbejde for økonomisk udvikling og lighed i verden.
 • At arbejde for et bedre miljø.

FN´s 2015 mål

I år 2000 vedtog FN en plan med 8 mål, som skal være opfyldt i år 2015. Målene handler om en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. I overskrifter ser målene således ud:

1. Udrydde ekstrem fattigdom og sult.
2. Sikre grundskoleuddannelse til alle.
3. Fremme lighed mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder.
4. Reducere børnedødeligheden med 2/3.
5. Mindske dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med ¾
6. Standse udbredelsen af Hiv/aids og malaria og andre sygdomme.
7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling
8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling.
 

Forventet levealder

Forventet levealder eller middellevealder er et tal for, hvor mange år et nyfødt barn i gennemsnit kan regne med at blive. Den forventede levealder kan enten beregnes for hele befolkningen, eller den kan opdeles i køn.

Fossile brændstoffer

Kul, olie, tørv og naturgas er eksempler på fossile brændstoffer.

Fossile brændstoffer har ligget i jorden i millioner af år. Fossil betyder opgravet – så fossile brændstoffer betyder opgravede brændstoffer. Fossile brændstoffer bliver dannet ved, at organisk materiale bliver udsat for højt tryk i lang tid.

Fotosyntese

Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Foto betyder ”lys” og syntese betyder ”at sætte noget sammen”. Et træ vokser hvert år og bliver højere og bredere. Det gør det ved hjælp af fotosyntese.

Alle grønne planter kan skabe fast stof ved at bruge solens energi og nogle helt enkle byggesten, der findes næsten over alt: Vand fra jorden (H2O). Kuldioxid fra luften (CO2). Lys fra solen. Processen ser således ud: Kuldioxid + vand + sollys = rørsukker + ilt. Rørsukker kan omdannes til stivelse, som er det alle planter består af.

G

GINI KOEFFICIENT

Gini Koefficienten kan bruges til at beskrive om ting er fordelt ligeligt.

Den kan vise om indkomsten i et land er ligeligt fordelt i hele befolkningen. I et land, hvor indkomsten er fordelt ligeligt i hele befolkningen, vil Gini koefficienten være 0. I et land, hvor indkomsten er meget ulige fordelt, vil Gini koefficienten være 1.

Det betyder at i et land med en Gini koefficent tæt på 1, vil der typisk være mange fattige og få rige personer.

Global

Ordet global hænger sammen med ordet globus – det betyder ”hele verden”. Med et langt ord kunne man sige verdensomspændende. Når man taler om, at de store spørgsmål om klimaet skal løses globalt, så betyder det, at alle lande i verden skal være med til løsningen.

Global opvarmning

Betyder at temperaturen i gennemsnit stiger på hele jordkloden.

Globalisering

Globalisering er en betegnelsen for den kulturelle og økonomiske udveksling, der sker mellem forskellige verdensdele.

H

HDI

HDI står for Human Development Indeks som betyder Indeks for menneskelig udvikling.

HDI udregnes for hvert enkelt land og vises på en skala på 0-1, hvor 1 er det bedste. For at beregne et lands HDI kigger man på følgende ting i landet:

 • forventet levealder
 • uddannelses niveau
 • antallet af analfabeter
 • økonomi.

Hektar

Er en måleenhed og forkortes ha. En hektar er 100 x 100 meter stor, det vil sige 10.000 m2 eller 0,01 km2. Der går 100 ha på en km2

HIV/AIDS

HIV betyder Human immundefekt virus - det er en virus, som kan medføre, at man får AIDS. AIDS betyder Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Oversat til dansk bliver det til Erhvervet Immun Defekt Syndrom).

Man får AIDS fordi HIV-virus har ødelagt kroppens imumforsvar. I den vestlige verden kan man leve længe og godt med HIV, hvis man får den rette medicin. Men i andre dele af verden vil HIV hurtigt udvikle sig til AIDS, og mange mennesker dør af sygdommen, fordi de ikke får den rigtige behandling.

Human Poverty Index - HPI<br />

Human Poverty Index (HPI) er en måde at måle fattigdom på.

Der findes to forskellige indeks, et for udviklingslande (HPI-1) og et for høj-indkomst lande (HPI-2).

HPI-1 er beregnet ud fra 3 faktorer som er; 1) chancen for at bliver over 40 år gammel, 2) antal af analfabeter (se ordbog) blandt voksne og 3) adgangen til rent vand og gode toiletforhold.

HPI-2 er beregnet ud fra 4 faktorer som er; 1) chance for at blive over 60 år gammel, 2) voksne der kun kan læse og skrive meget lidt 3) andel af befolkningen der lever under fattigdomsgrænsen (se ordbog) og 4) andelen af langtidsledige (over 12 måneder).

Indekset har værdier fra 0-100, hvor 0 repræsentere ingen fattigdom og 100 repræsenterer ekstrem fattigdom.
 

I

Import

Import er de varer, et land køber i et andet land.

Indlandsisen

Indlandsis er en iskappe (eller gletsjerkappe) som dækker et landområde, der er større end 50.000 km2. I vore dage der kun 2 steder, der er indlandsis – Grønland og Antarktis. Det er Antarktis, der er størst.

Indlandsisen i Grønland blev dannet for cirka 2-3 millioner år siden. Indlandsisen dækker cirka 80 % af Grønlands areal. Isen udgør næsten halvdelen af alt ferskvand på den nordlige halvkugle.

K

Kalorier

Kalorier bruges til at beskrive, hvor meget energi der er i vores mad. Kalorier opgives ofte i kcal, som står for kilokalorier (1 kcal=1000 kalorier)

Klimaaftaler

I 1992 holdt FN et møde om udvikling og miljø i Brasilien. Mødet sluttede med at sætte et mål. Det handlede om at holde mængden af drivhusgasser i atmosfæren så lavt, så man undgik farlige påvirkninger af klimaet.

Hvert år skulle man holde et nyt møde. Og på et tidspunkt skulle man så lave en mere fast aftale. Møderne blev kaldt COP (Conference of Parties).

COP 3 blev holdt i Kyoto i Japan i 1997. Her vedtog man, at nogle rige lande skulle reducere deres drivhusgasser inden år 2012.

Klimaforandringer

De forandringer i klimaet, som har noget med den globale opvarmning at gøre. Et eksempel kan være, når gletsjerne smelter. Så kommer der først nogle oversvømmelser. Men senere, når gletsjerne er væk, kommer der ikke hvert år smeltevand fra bjergene. Det betyder, at nogle områder bliver ramt af tørke.

Korruption

Korruption betyder, at en person blander sine personlige interesser med sit arbejde. Det kan eksempelvis være i form af bestikkelse (ex. hvor man giver eller modtager penge eller gaver for at opnå noget bestemt) eller afpresning (ex. hvor man giver eller modtager penge, for at nogen skal holde oplysninger tilbage)

Korruptions indeks

Korruptions indeks er et mål for, hvor meget korruption der er i et land.

En værdi på 1 betyder “meget stor korruption”, mens en værdig på 10 betyder “meget lille korruption”.

I korruptions indekset ses der kun på korruption i den offentlige sektor (altså det der har med staten at gøre). Men der findes naturligvis også korruption i andre dele af samfundet.
 

Krill

Krill er rejelignende små krebsdyr, der findes i alle verdenshave. Krill er det norske ord for hvalføde og er blandt andet noget af blåhvalens vigtigeste føde. En krill vejer op til 2 gram, og en blåhval kan spise op til 3,5 ton krill om dagen.

k

kWh

Betyder kilo watt timer. K står for kilo. W er en forkortelse for watt, der er en måleenhed for effekten. H er en forkortelse for Hour, det engelske ord for time. Alle el apparater er mærket med effekt i watt. Ved at dividere med 1000 og gange med den tid apparatet bruges i timer, får du elforbruget i kWh. Hvis du har en 60 watts pære der er tændt i et døgn bruger den: (60 watt x 24 timer/1000)=1,44 kWh i den tid den er tændt.                                

L

Længdegrad

Længde- og breddegrader er de cirkler, som bruges til at dele jordkloden op. Systemet bruges over hele verden. Længdegraderne går fra nord til syd, og passerer gennem polerne. Længdegrader har en meridian, der er 0º. Den passerer gennem Greenwich i England.  

Man bruger graderne til nøjagtigt at beskrive et steds beliggenhed. Fx ligger København ved 55º nordlig bredde og 12º østlig længde. Mens Melbourne i Australien ligger ved 37º sydlig bredde og 144º østlig længde.

M

Menneskerettigheder

"Verdenserklæringen om menneskerettigheder" blev vedtaget i FN i 1948. Den beskriver rettigheder og friheder, som gælder alle mennesker.

Mikroorganismer

En mikroorganisme er en organisme, der er så lille, at den kun kan ses i et mikroskop. Det kan fx være bakterier eller enzymer.

Mødredødelighed

Det antal kvinder der dør under graviditet og fødsel. Eller i perioden efter, fordi fødslen har været besværlig, og de ikke kan få lægehjælp..

N

Naturressourcer

Naturressourcer er de ting, man kan finde i naturen. Det kan være olie, kul, vand og metaller, der kan bruges i industrien. Men det kan også være ting, der er smukke at kigge på som bjerge eller en skov.

Sol og luft er eksempler på vedvarende naturressourcer. Kul og olie er eksempler på ikke-vedvarende naturressourcer.

NGO

Non Governmental Organisation (ikke statslig organisation). NGO er en engelsk betegnelse for en organisation, der ikke er styret af staten. Det kan eksempelvis være en hjælpeorganisation (ex. IBIS) eller en miljøorganisation (ex. WWF)

O

Oase

En oase er et frugtbart område midt i en ørken.

Orkan

En orkan er en kraftig tropisk storm, der blæser med over 120 km/timen. Tropiske orkaner optræder ikke i Danmark, men det sker, at der optræder storme med orkanstyrke.

OZON

En luftart, der består af tre iltatomer og skrives O3. Ozon dannes og nedbrydes overalt i atmosfæren.

Det vi normalt forstår ved ozonlaget, findes i stratosfære 20 - 50 km  over jorden. Her er mængden af ozon størst. Ozonlaget fungerer som jordens solbriller, der beskytter mennesker, planter og dyr mod solens farlige ultraviolette stråler.

P

Polarhavet

Polarhavet er det område af hav og is, som ligger rundt omkring Nordpolen. Man regner med, at området er på cirka 14 millioner km2. De lande, der grænser op til Polarhavet er Canada, Danmark/Grønland, Norge, Rusland og USA. Til selve polarområdet regner man også Sverige, Island og Finland. De 8 lande er medlemmer af en organisation, der hedder Arktisk Råd.

Protein

Protein er et af de tre makro næringsstoffer som din mad betår af (fedt, kulhydrater og protein). Protein er en vigtig del af alle levende celler. Protein gør blandt andet, at din krop kan vokse, og at den kan reparere sig selv (for eksempel lave sår). Der findes mere en 50.000 forskellige proteiner i din krop.

R

Rafinaderi

Et raffinaderi er et anlæg, der forarbejder nogle råvarer. Det sker ved kemiske og fysiske processer. Når en råvare er blevet forarbejdet, er den et produkt, der kan bruges.

Fx er olie en råvare, der pumpes op af undergrunden. Men den skal bearbejdes (raffineres), før den kan bruges i maskiner, biler osv. Det samme gælder sukker. Her bruger man sukkerrør som råvare.

Råvarer

En råvare er noget, som findes i naturen og som bruges af mennesker. Det kan være grøntsager, bær, korn, som dyrkes i jorden. Eller det kan være olie og mineraler fra undergrunden.

Ressourcer

En ressource er noget man har – en slags forråd. Et menneskes ressourcer kan fx være kræfter eller gode ideer. Naturens ressourcer kan være vand, olie i undergrunden, mineraler, frugtbar jord.

S

Solen

Solen er en stjerne. Der findes milliarder som den i universet. Alligevel er den noget særligt for os, for uden Solen ville livet ikke eksistere på Jorden.

Solen er centrum i solsystemet. Uden Solen ville planterne ikke kunne gro og dyrene ikke leve. Solen driver havstrømme, vejret og klimaet her på Jorden, så uden Solen ville Jorden se helt anderledes ud.

Udover Jorden kredser 7 andre planeter om Solen. Også et utal af kometer og asteroider kredser om Solen.

Spædbørnedødelighed

Det antal spædbørn som dør inden de fylder 1 år.

Søjlediagram

Et søjlediagram eller et stolpediagram er et diagram, hvor man gennem højden på søjlerne kan vise det, man har undersøgt. Det kunne fx være hvor meget det regnede i årets 12 måneder i Danmark.

T

Tidevandsbølge

Tidevand er den regelmæssige stigning i havets overflade, som sker hver dag. Stigende tidevand kaldes FLOD og faldende tidevand kaldes EBBE. Det er især månens tyngdefelt, der er årsagen. Tyngdefelter kaldes også tidevandskræfter. Ved fuldmåne og nymåne kan der komme en særlig kraftig flod, som kaldes en springflod. Hvis der samtidig er kraftig vind, bliver floden endnu stærkere og kaldes en stormflod. Nogen kalder en springflod for en tidevandsbølge.

Ton

1 ton  = 1000 kg

U

Udviklingsbistand

Udviklingsbistand er støtte, der gives fra de rige lande til de fattige lande.
Det er Folketinget, der beslutter, hvor mange penge Danmark skal give i bistand.

Danida er den del af det danske udenrigsministerium, der arbejder med ulandsbistanden. Det er dem, der beslutter, hvordan pengene bliver fordelt.

Underernæring

Underernæring betyder, at man indtager mindre næringsstoffer end kroppen har behov for. Næringsstoffer er alt det, kroppen har brug for, for at vokse og fungere. Det er blandt andet vitaminer, mineraler, proteiner, fedt og kulhydrater. Hvis man får for lidt næringsstoffer, begynder kroppen at bruge af dens egne muskler og fedt for at overleve. Det betyder, at kroppen nedbrydes, og man bliver mere modtagelig over for sygdomme. 

V

Velfærd

Velfærd er en række af goder som et samfund tilbyder befolkningen. Det kan for eksempel være gratis uddannelse, børnepasning, gratis læge og hospitalsbesøg. Hvis et samfund har mange af disse goder kaldes det et velfærdssamfund.

Verdensbanken

Verdensbanken er en international organisation. Da den blev dannet var det for at skaffe penge til at genopbygge lande efter ødelæggelserne efter 2. Verdenskrig.

I dag er Verdensbankens opgave at bekæmpe fattigdom ved at hjælpe udviklingslande. Det gør banken gennem de peng,e medlemslandene betaler. Verdensbanken har 187 medlemslande, hvor Danmark er et af dem.

Æ

Ækvator

Den breddekreds på Jorden, som ligger midt mellem Nordpolen og Sydpolen. Den deler Jorden i en nordlig og en sydlig halvkugle. Når man inddeler Jorden i breddegrader er Ækvator 0 grader.

Der er cirka 40.000 km rundt om Ækvator.

Ø

Økologisk fodaftryk

Økologisk fodaftryk forkortes ØF. ØF viser det gennemsnitlige forbrug af naturressourcer i hvert enkelt land. Det måles i forhold til det areal - målt i hektar, der skal bruges, hvis jorden skal kunne forny sine ressourcer. ØF vises som et antal jordkloder.

Hvis alle mennesker i verden havde lige så stort et forbrug, som vi har i Danmark, så skulle der bruges 4 jordkloder for at kunne forny de ressourcer, der bruges.

Man får antallet af jordkloder på følgende måde:

Man skal bruge to tal. Tallet for ØF, som man kan finde i JORDEN RUNDT/LANDEFAKTA. For Danmark er tallet 7,2. Og tallet for det areal, som man regner med, hvert menneske skal have rådighed over. Det tal er 1,8.

Regnestykket hedder så 7,2 : 1,8 = 4 - og det er altså 4 jordkloder.

Verdenskort

Før musen over et af de fremhævede lande for at få generel information om landet. Klik på landet for uddybende information.

Beliggenhed Afrika
HovedstadLuanda
SprogPortugisisk (officielt sprog) og 41 andre afrikanske sprog.
ReligionFlertallet dyrker traditionelle afrikanske religioner, sideløbende tilhører 38% den katolske kirke og 15% den protestantiske kirke.
AndetAngola har været I borgerkrig I 27 år (1975-2002). Landet kæmper stadig med eftervirkningerne. Store dele af landet er dækket af landminer, og millioner af mennesker er fordrevne fra deres hjem og lever som interne flygtninge.
Beliggenhed Æ
HovedstadÆ
SprogØ
ReligionØØ
AndetØ
Beliggenhed Oceanien
HovedstadCanberra
SprogEngelsk
ReligionDe fleste tilhører forskellige kristne grupper. 30 % tilhører andre religioner eller er ikke religiøse.
AndetLandet er det 6. største i verden, og navnet Australien stammer fra det latinske udtryk "terre incognita australis" (ukendt sydligt land). Kun 1,5 % af befolkningen tilhører det oprindelige folk aboriginals.
Beliggenhed Asien
HovedstadDhaka
SprogBengali, men engelsk er også meget udbredt.
Religion80% tilhører islam resten tilhører hinduisme, buddhisme og kristendom.
AndetBangladesh er cirka 3 gange så stort som Danmark og næsten lige så fladt. Der er dog også nogle bjerge. Bangladesh ligger så det fungerer som en tragt for vand fra 3 store floder. Det betyder, at der hvert år kommer store overrsvømmelser, som gør at store dele af befolkningen må flytte fra deres hjem.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadLa Paz (administrativ) og Sucre (parlament)
SprogSpansk, quechua og aymara er officielle sprog. Men der findes 37 forskellige sprog i Bolivia.
Religion90% kristne (katolikker).
AndetBolivia er det fattigste land i Sydamerika. 60 % af befolkning lever under fattigdomsgrænsen.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadBrasilia
SprogPortogisisk
Religion85% kristne (katolikker) resten er andre kristne, jøder eller tilhører forskellige afrikanske religioner.
AndetBrasilien er et land, der økonomisk udvikler sig stærkt - hvert 6. minut kommer der en ny millionær i landet. Der er dog stadig også en del fattige på landet og i de store byers slumkvarterer.
Beliggenhed Afrika
HovedstadBujumbura
SprogKirundi og fransk
Religion65 % tilhører kristendommen (60% katolikker og 5% protestanter), 10% tilhører islam, de resterende 25% praktiserer forskellige indfødte religioner.
AndetBurundi har ligesom nabolandet Rwanda haft mange stridigheder mellem de to befolkningsgrupper hutuer og tutsier. Disse stridigheder har resulteret i flere borgerkrige. Den seneste borgerkrig fra 1993-2006 kostede 300.000 mennesker livet og har skabt store flygtningeproblemer.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Europa
HovedstadKøbenhavn
SprogDansk
Religion95% tilhører kristendommen (evangelisk luthersk) og 5% tilhører andre dele af kristendommen, islam og jødedommen.
AndetDanmark består af halvøen Jylland samt 406 navngivne øer, derudover flere små øer og holme.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadQuito
SprogSpansk
ReligionNæsten alle tilhører den katolske kirke, under 1 % tilhører den protestantiske kirke, mens en del indianere har bibeholdt deres lokale naturreligion
AndetGalapagosøerne består af 19 vulkanske øer og ligger i Ecuador. Det var på Galapagos at Charles Darwin fik inspiration til at udarbejde sin teori om arternes oprindelse. Ideen opstod da han opdagede at flere fuglearter og Galapagos skildpadden er forskellige på de forskellige øer.
Beliggenhed Afrika
HovedstadAddis Abeba
SprogAmharisk, som er Amhara-folkets sprog, anvendes som nationalsprog og tales af alle uddannede etiopiere. Men derudover tales 70-80 sprog med ca. 200 dialekter.
Religion60% tilhører kristendommen, 33% tilhører islam, 5% tilhører traditionel religion og 2% tilhører andre religioner.
AndetEtiopien har sin egen kalender. Året har i alt 13 måneder, heraf 12 med 30 dage og én kort måned med 5 dage. Den 11. september er den første dag i det etiopiske år.
Beliggenhed Afrika
HovedstadAccra
SprogEngelsk er hovedsproget, men derudover tales der mere end 50 forskellige sprog.
Religion70% tilhører forskellige kristne grupper, 16% tilhører islam og 9% tilhører traditionel afrikansk tro.
AndetGhana fik sin selvstændighed i 1957, efter at have været en britisk koloni. Danmark har haft slavehandel i Ghana i 16-1700-tallet. Dengang blev Ghana kaldt Guineakysten. Der er stadigvæk mange spor efter danskerne forskellige steder i Ghana.
Beliggenhed Mellemamerika
HovedstadGuatemala City
SprogSpansk og 23 forskellige oprindelige sprog.
ReligionStørstedelen er kristne (mest katolikker og lidt protestanter), derudover lever de oprindelige indianske religioner videre I lokalsamfundene.
AndetDet oprindelige folk i Guatemala er mayafolket. Mayaerne har levet i dette område i tusinder af år, før europæerne kom. Dengang var området ikke opdelt i de lande, vi kender i dag. Derfor er der mayaer i flere forskellige lande i Mellemamerika.
Beliggenhed Europa
HovedstadAmsterdam
SprogHollandsk og frisisk.
ReligionForskellige grupper af kristne er mest udbredt, men næsten halvdelen af af alle hollændere er ikke troende, 6 % tilhører islam.
AndetHolland eller Nederland er et af de lavest liggende lande i verden - 50 % af landet ligger under havets overflade.
Beliggenhed Mellemamerika
HovedstadTegucigalpa
SprogSpansk
Religion85% tilhører den katolske kirke, 15 % tilhører den protestantiske kirke. Mange af både katolikker og protestanter blander deres religion med indiansk religion.
AndetI 2009 blev Honduras’s daværende præsident Manuel Zelaya kuppet af højreorienterede politikere. Siden har den politiske situation i Honduras være ustabil og der har været flere politiske mord og flere kupforsøg.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Mellemøsten
HovedstadTeheran
SprogPersisk
Religion98% tilhører islam, mens en ganske lille del er kristne, jøder, zarathustriere eller bahaier.
AndetI 1980 blev Iran angrebet af nabolandet Irak, hvilket resulterede i den efterfølgende Iran-Irak krig fortsatte indtil 1988.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Melemøsten
HovedstadBeirut
SprogArabisk
Religion68% tilhører islam (41% shiitter og 27% sunnier), 16% tilhører de kristne maronitter, resten tilhører andre kristne og katolske grupper.
AndetLibanon har gennem tiden været hærget af en hel del forskellige krige, blandt andet en borgerkrig og en israelsk invasion. Krigene har haft stor indflydelse på hvordan landet er i dag.
Beliggenhed Afrika
HovedstadMonrovia
SprogEngelsk
Religion85% tilhører kristendommen, 12% tilhører islam og de resterende 3% tilhører forskellige indfødte religioner.
Andet16. januar 2006 blev Ellen Johnson-Serleaf valgt som den første kvindelige præsident i Afrika.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadMalé
SprogMaldivisk og divehi
ReligionIslam
AndetMaldiverne består af en gruppe atoller. En atol er resterne af en vulkanø, der er blevet omringet af koralrev. Det gør, at atoller ligner en cirkel af land med en lavvandet lagune i midten. Fordi øerne ligger så lavet, er de i stor fare for at blive oversvømmet, hvis verdenshavene stiger.
Beliggenhed Oceanien
HovedstadPalikir
SprogEngelsk
Religion90% tilhører den protestantiske kirke og 10% tilhører den katolske kirke.
AndetØstaten Mikronesien omfatter godt 600 øer. Det samlede areal er blot 702 km², hvilket svarer til blot halvdelen af Færøerne og lidt mindre end Falster og Møn tilsammen.
Beliggenhed Afrika
HovedstadMaputo
SprogPortugisisk er det officielle sprog, men der tales mange forskellige lokale sprog i landet. Kun cirka 27 % af befolkningen taler portugisisk.
Religion40 % tilhører forskellige kristne grupper, 20 % tilhører islam og 40 % tilhører andre trosretninger eller er ikke religiøse.
AndetMozambique og Angola er de eneste lande i Afrika, der har været portugisiske kolonier. Mozambique blev selvstændigt i 1975.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Asien
HovedstadKatmandu
SprogNepalesisk
Religion80% tilhører hinduismen, 10% tilhører buddhismen, 4 % tilhører islam, en mindre gruppe tilhører kristendommen og derudover trives traditionel religion også med forfædredyrkelse og shamanistiske træk.
AndetVerdens højeste bjerg Mount Everest ligger på grænsen mellem Nepal og Kina. Lokalt er bjerget kendt som Sagarmatha. Det er 8848 meter højt.
Beliggenhed Mellemamerika
HovedstadManagua
SprogSpansk
Religion85 % tilhører forskellige kristne grupper, flest katolikker. 15 % tilhører andre trosretninger.
AndetNicaragua er det største land i Mellemamerika.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Europa
HovedstadOslo
SprogNorsk
Religion85 % tilhører den norske folkekirke (kristne).
AndetEngang har Norge både hørt til Danmark og Sverige. Norge blev først endelig et selvstændigt land i 1905.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadLima
SprogSpansk
Religion90% tilhører den katolske kirke, en lille del tilhører den protestantiske kirke, mens en stor del af indianerne har bibeholdt deres lokale tro.
AndetPeru har mange konflikter mellem regeringen og den indianske befolkning. Problemerne omhandler først og fremmest jordrettigheder. Indianerne vil beholde den jord de altid har dyrket, mens regeringen gerne vil sælge jorden til nationale og internationale olieselskaber.
Beliggenhed Europa
HovedstadWarzawa
SprogPolsk
Religion90 % tilhører kristendommen (romersk katolsk).
AndetNavnet Polen stammer fra folkegruppen polerne. I det 10. århundrede underlagde polerne sig de folk, der boede omkring dem. Mieszko I (960-992) var hertug af Piast og grundlagde det første polske rige. Han blev kristen og døbt i 966.
Beliggenhed Mellemøsten
HovedstadDoha
SprogArabisk og engelsk som arbejdssprog.
Religion95% muslimer og 5% kristne og hinduer.
AndetQatar er et af verdens rigeste lande. Det skyldes, at landet har store mængder olie og gas, der ligger i undergrunden.
Beliggenhed Afrika
HovedstadFreetown
SprogEngelsk er det officielle sprog. Der er mange lokale sprog i Sierre Leone - et af dem er krio - en slags kreolsk, som bliver talt af frigivne slaver fra Jamaica. Det sprog bliver talt af 10% men forstået af cirka 95% af befolkningen.
Religion60% tilhører islam, 30% tilhører oprindelige trosretninger og 10% tilhører kristendommen.
AndetSierre Leone er et af de fattigeste lande i Afrika. Det skyldes blandt andet, at landet har været igennem en blodig borgerkrig på 10 år fra 1991-2002.
Beliggenhed Europa
HovedstadMadrid
SprogSpansk
Religion64% tilhører den katolske kirke, resten tilhører islam, hinduisme, eller er protestanter.
AndetSpanien ligger i det landområde, som kaldes Den Iberiske Halvø. De første folk, som boede der, var ibererne. På Den Iberiske Halvø ligger også Portugal, Andorra og Gibraltar.
Beliggenhed Europa
HovedstadLondon
SprogEngelsk
Religion71 % tilhører forskellige kristne grupper, 6 % tilhører andre religioner, 23 % er ikke religiøse.
AndetStorbritannien består af England, Skotland, Wales og Nordirland.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Oceanien
HovedstadNukuʻalofa
SprogEngelsk og tongan
Religion44% tilhører dem metodistiske kirke (en form protestantisk kristendom), 16% tilhører den katolske kirke, 12% tilhører den mormonske kirke, 11% tilhører Tongas Frikirke, 7% tilhører Tongas Kirke og de resterende 10% tilhører forskellige andre kristne grupper.
AndetTonga består af 176 øer spredt udover et areal på 700.000 km2. 52 af disse øer er beboede.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed Nordamerika
HovedstadWashington DC
Sprog88% taler engelsk (amerikansk), 10% taler spansk og resten taler hovedsagligt tysk, italiensk, fransk, arabisk eller kinesisk.
Religion76% tilhører kristendommen, 14% er ikke troende, og resten tilhører islam, buddhisme og hinduisme.
AndetUSA (United States of America - Amerikas Forenede stater) er det 3. største land i verden efter Rusland og Canada. USA består af 50 stater. USA´s selvstændige historie starter i 1776. Før europæerne kom til Amerika, var landet beboet af mange forskellige oprindelige folk.
Beliggenhed Asien
HovedstadTasjkent
Sprog74% taler usbekisk, 14 % taler russisk og resten taler tadjikisk.
Religion88% tilhører islam (flest sunni muslimer), 1% tilhører den russisk ortodokse kirke og 11% er ateister (tror ikke på gud).
AndetUsbekistan har tidligere været en del af Sovjetunionen og blev selvstændigt 1. september 1991.
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet
Beliggenhed
Hovedstad
Sprog
Religion
Andet